ALBALAT NUEVO 2010

L’AJUNTAMENT D’ALBALAT DELS SORELLS, INFORMA:

 

Per fer front als efectes econòmics originats per la crisi sanitària del Coronavirus, l’ajuntament d’Albalat dels Sorells, habilita una AJUDA DE 50.000 € PER A PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES I PIMES microempreses i xicotetes empreses). Obert el termini de presentació de les sol·licituds: fins al 27 d’agost


Tres línies de subvenció:

1er-. Línia 1ª: Subvenció de fins a 1250 € per a aquelles persones físiques o jurídiques que hagen hagut de tancar els seus negocis. Aquesta línia es podrà ampliar amb 250 € més si s'acredita el pagament d'un lloguer d'algun local comercial.

2on-. Línia 2ª: Subvenció de fins a 750 € per a aquelles persones físiques o jurídiques que hagen pogut obrir els seus negocis, però que hagen tingut una reducció de la facturació d'almenys un 40%. Aquesta ajuda també podrà ampliar-se amb 250 € si s'acredita tindré un lloguer d'un local comercial.

3er-. Línia 3ª: Subvenció de fins a 500 €, destinada per a ajudar a la compra de material de protecció. Per aquesta línia se subvencionarà l’adquisició de material prèvia presentació de la factura acreditativa de compra del referit material.

 

Instruccions generals:

-. La tramitació de les ajudes únicament es farà a través de la “Seu Electrònica” del web de l’ajuntament: 

https://albalatdelssorells.sedelectronica.es/

 AjudesCovid

 

-. Les ajudes de les línies 1º, 2º i 3º són compatibles entre elles; sent l’import màxim total de 2.000 € per persona sol·licitant, en el cas de la línia 1; i 1.500 €, en el cas de la línia 2º.

-. Sols està permesa una sol·licitud per persona física o jurídica. En el cas que una persona física siga el representant d’una persona jurídica, sols podrà presentar una sol·licitud.

 

MÉS INFO:
961 490 091 (cita prèvia)
www. albalatdelssorells.net
Subvenció: BOP, 16/07/2020; nº 135ALBALAT NUEVO 2010

Aprovat inicialment l’Ordenança Reguladora del funcionament intern de la Comissió Municipal de Menors, se sotmet a informació pública pel termini de trenta dies hàbils, a comptar des d'endemà a la inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província (30/06/2020) perquè puga ser examinada i presentar les reclamacions que s'estimen oportunes.

Durant este termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulen les al·legacions que s'estimen pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica d'aquest Ajuntament [ https://albalatdelssorells.sedelectronica.es/board].

En el cas de no presentar-se reclamacions en el citat termini, s'entendrà definitivament aprovat l'Acord d'aprovació de l'esmentat Reglament.

 

ALBALAT NUEVO 2010

Aprovat inicialment el Reglament del Cronista oficial del municipi d’Albalat dels Sorells, se sotmet a informació pública pel termini de trenta dies hàbils, a comptar des d’endemà a la inserció d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província (el 30/06/2020) perquè puga ser examinada i presentar les reclamacions que s’estimen oportunes.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulen les al·legacions que s’estimen pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica d’aquest Ajuntament [ https://albalatdelssorells.sedelectronica.es/board ].

En el cas de no presentar-se reclamacions en el citat termini, s’entendrà definitivament aprovat l’Acord d’aprovació de l’esmentat Reglament.