ALBALAT NUEVO 2010

S'ha publicat al portal de transparència d'este Ajuntament, el text aprovat inicialment pel Ple, del Reglament regulador del servei municipal de menjar a domicili «Cuina que cuida» per al seu sotmetiment a consulta pública que està oberta, fins el 21 de març, a la participació de tota la ciutadania i les entitats i associacions interessades. Es podran realitzar les aportacions i/o al·legacions que es consideren oportunes, tant presencialment en el Registre de l'Ajuntament, com des del Registre Electrònic.

 

ALBALAT NUEVO 2010

S'ha publicat en el portal de transparència d'este Ajuntament, el text aprovat inicialmente pel Ple, de l'Ordenança que regula les bases generals que han de regir la subvenció del servei municipal de menjar a domicili «Cuina que cuida» per al seu sotmetiment a consulta pública que està oberta, fins el 21 de març, a la participació de tota la ciutadania i les entitats i associacions interessades. Es podran realitzar les aportacions i/o al·legacions que es consideren oportunes, tant presencialment en el Registre de l'Ajuntament, com des del Registre Electrònic.

 

ALBALAT NUEVO 2010

Mitjançant Acord de la Junta de Govern de la Diputació de València, de data 19 de desembre de 2023, es va aprovar una subvenció de concessió directa per la quota que els municipis menors de 20.000 habitants han de pagar pels servicis del Consorci per al Servici de prevenció i extinció d'incendis i salvament de la província de València (Consorci de Bombers) en l'exercici 2023. En el cas d'Albalat dels Sorells la subvenció és per un import de 26.831,36 €. 

 LogoDiputacio