ALBALAT NUEVO 2010

Les instàncies aniran dirigides al Sr. Alcalde President d'este Ajuntament, havent de presentar-se en el Registre electrònic de l'Ajuntament (seu electrònica) o en la forma que determina l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, utilitzant-se la instància model adjunta a les presents bases.

El termini de presentació d'instàncies serà de deu dies naturals comptats des de l'endemà al de la publicació en extracte d'aquesta convocatòria en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament, seu electrònica i en la pàgina web municipal, això és, del 27/05/2020 al 05/06/2020, tots dos inclusivament.

BASES i BANDO 

 

recursos humans consorci 400

Nº oferta FECHA OFERTA PUESTO
147/2020 11/05/2020 FISIOTERAPEUTA
148/2020 12/05/2020 ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL
151/2020 15/05/2020 OFICIALES ELECTRICISTAS
155/2020 18/05/2020 AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO - ZONA BETERA - MANISES
154/2020 18/05/2020 AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO - MUNICIPIOS HORTA NORD
158/2020 20/05/2020 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
8/2020 13/01/2020 ELECTRICISTAS
157/2020 20/05/2020 LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD - VALENCIA CIUDAD

 

Més detalls a: https://www.consorci.info/webempleo/index.php?Id=111&Ed=14