Consulta pública - Ordenança que regula les bases generals que han de regir la subvenció del servei municipal de menjar a domicili «Cuina que cuida» (text aprovat inicialment pel Ple)

ALBALAT NUEVO 2010

S'ha publicat en el portal de transparència d'este Ajuntament, el text aprovat inicialmente pel Ple, de l'Ordenança que regula les bases generals que han de regir la subvenció del servei municipal de menjar a domicili «Cuina que cuida» per al seu sotmetiment a consulta pública que està oberta, fins el 21 de març, a la participació de tota la ciutadania i les entitats i associacions interessades. Es podran realitzar les aportacions i/o al·legacions que es consideren oportunes, tant presencialment en el Registre de l'Ajuntament, com des del Registre Electrònic.