RESULTAT DE LES AL·LEGACIONS FORMULADES Al SEGON EXERCICI PER A COBRIR TRES LLOCS D'ADMINISTRATIU SUBGRUP C1 I PUBLICACIÓ DE LA BAREMACIÓ DE LA FASE DE CONCURS DELS ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT LA FASE D'OPOSICIÓ

ALBALAT NUEVO 2010

ANUNCI