RESULTAT DEL SEGON EXERCICI PER A COBRIR TRES LLOCS D'ADMINISTRATIU SUBGRUP C1 MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ I PUBLICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL RECURS D'ALÇADA PRESENTAT

ALBALAT NUEVO 2010

ANUNCI