CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE EL CATÀLEG DE PROTECCIONS D'ALBALAT DELS SORELLS

Cataleg

Es podran presentar opinions i suggeriments sobre els punts relacionats en el precitat article 49.BIS de la LOTUP.

A fi de facilitar la participació en la consulta pública, s'adjunta document en el qual s'indica de manera succinta els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seua aprovació, els objectius del pla i les possibles solucions alternatives:

ANUNCI DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA EN EL PROCEDIMENT D'ELABORACIÓ I APROVACIÓ DEL CATÀLEG DE PROTECCIONS

• Data de publicació: 7 de novembre de 2019 al 27 de novembre de 2019
• Data de fi de publicació: 20 dies naturals des de la data de la seua publicació en aquesta web.

Com: els suggeriments o l'enquesta es presentaran a l'Ajuntament d'Albalat dels Sorells de forma presencial en horari de 9 a 14 de dilluns a divendres o bé de forma telemàtica a través de la seua seu electrònica: https://albalatdelssorells.sedelectronica.es/, fent constar que es tracta d'un suggeriment al Catàleg.