- Peó d'Obres Públiques

- Llumener

- Jardiner

- Peó de Neteja

Les actes són insertades al tauler municipal, pàgina web i Seu Electrònica del Ajuntament a 16/07/2018.

* 7 Dies hàbils de termini per a al·legacions.