contractacio ajuntament

ANUNCI DE L'AJUNTAMENT D'ALBALAT DELS SORELLS SOBRE LICITACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ, PER AL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SUBMINISTRAMENT "MILLORA D'EFICIÈNCIA EN ENLLUMENAT PÚBLIC MITJANÇANT SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIES EXISTENTS PER ALTRES DE TECNOLOGIA LED EN EL POLÍGON INDUSTRIAL"

PUBLICACIÓ BOP

PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES