Aprovació inicial de l’ordenança reguladora del funcionament intern de la Comissió Municipal de Menors

ALBALAT NUEVO 2010

Aprovat inicialment l’Ordenança Reguladora del funcionament intern de la Comissió Municipal de Menors, se sotmet a informació pública pel termini de trenta dies hàbils, a comptar des d'endemà a la inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província (30/06/2020) perquè puga ser examinada i presentar les reclamacions que s'estimen oportunes.

Durant este termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulen les al·legacions que s'estimen pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica d'aquest Ajuntament [ https://albalatdelssorells.sedelectronica.es/board].

En el cas de no presentar-se reclamacions en el citat termini, s'entendrà definitivament aprovat l'Acord d'aprovació de l'esmentat Reglament.