Aprovació inicial del Reglament del Cronista oficial

ALBALAT NUEVO 2010

Aprovat inicialment el Reglament del Cronista oficial del municipi d’Albalat dels Sorells, se sotmet a informació pública pel termini de trenta dies hàbils, a comptar des d’endemà a la inserció d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província (el 30/06/2020) perquè puga ser examinada i presentar les reclamacions que s’estimen oportunes.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulen les al·legacions que s’estimen pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica d’aquest Ajuntament [ https://albalatdelssorells.sedelectronica.es/board ].

En el cas de no presentar-se reclamacions en el citat termini, s’entendrà definitivament aprovat l’Acord d’aprovació de l’esmentat Reglament.