S’ha presentat per la AIU “La Macaria” davant l’Ajuntament d’Albalat dels Sorells  proposta de rectificació del Projecte de Reparcel·lació Econòmica de l’àmbit de sòl urbà afectat pel Programa d’Actuació Integrada del Sector ‘La Macaria’ del sòl urbanitzable residencial d’Albalat dels Sorells, on es reflectix la situació de titularitat actual de les parcel·les afectades en l’àmbit de la reparcel·lació econòmica.

Emesos per part de l’Arquitecta i l’Assessor Jurídic municipals informes de 20 i 25 de gener de 2016 favorables a la proposta de rectificació, de conformitat amb el que es disposa en les normes aplicables, se li confereix per mitjà d’aquest escrit, tràmit d’AUDIÈNCIA per termini de QUINZE DIES hàbils següents a la seua recepció, durant el qual es pot comparéixer en les dependències municipals de l’Ajuntament d’Albalat dels Sorells, consultar l’expedient administratiu i la proposta de rectificació, i presentar, si escau, davant el mateix Ajuntament, en relació amb el seu contingut, les al·legacions que tinga per convenients. Per a facilitar la consulta s’ha inserit en la pàgina web municipal  la documentació següent:

-Rectificació Projecte de Reparcelació